Pojmovnik G-Book

(Biološki) Spol

To se odnosi na objektivno provjerljive organe, kromosome i hormone koje osoba ima. Ženski biološki spol podrazumijeva da ima vaginu, jajnike, XX kromosomsku konfiguraciju i da u njemu prevladava estrogen. Muški biološki spol podrazumijeva da imaju testise, penis, XY kromosome i dominantni testosteron. Međutim, biološki spol se ne može uvijek interpretirati binarnim terminima. U stvari, do 1,7% ljudi svjetske populacije su interseksualni, što znači da su rođeni sa fizičkim spolnim karakteristikama koje miješaju tradicionalno žene i muškarce. Na primjer, osoba može imati muške spolne organe i funkcionalni ženski reproduktivni sustav.

 

Cisrodnost

Osoba čija fizička obilježja zadovoljavaju stereotipna društvena očekivanja. Na primjer, cisrodni muškarac biološki je muškarac koji misli i osjeća da pripada muškom rodu, a cisrodna žena je biološki žena koja misli i osjeća da pripada ženskom rodu. Osobe koje se osjećaju drugačije od svog biološkog spola prepoznaju se kao transrodne osobe.

 

Feminizam/ Feminizmi

Grupa pokreta čiji je zajednički cilj postizanje političke, socijalne, ekonomske, kulturne i pravne ravnopravnosti između žena i muškaraca, ukidanje nejednakosti i promovisanje ženskih prava. Danas dolazi u širokom spektru pristupa, analiza, oblika djelovanja i praksi (iz tog razloga ponekad se preferira pluralni termin feminizmi). U svojim različitim oblicima, feminizam se sastoji u tekućoj borbi za izgradnju društva u kojem cisgender i transrodne žene i muškarci mogu podjednako razviti svoje kvalitete i vještine, bez obzira na njihov uzrast, seksualnu orijentaciju , porijeklo, kulturnu i socijalnu pripadnost.

 

Gender bending

Čin zanamarivanja rodnih očekivanja I prkošenja stereotipima.

 

Homofobija

To je strah, mržnja i diskriminacija homoseksualnih osoba.

 

Inkluzija

Inkluzija je proces koji omogućava svima da u potpunosti sudjeluju u društvu, bez obzira na porijeklo, spolni identitet ili sposobnost (u slučaju osoba s invaliditetom). Radi se o ekonomskom, obrazovnom, kulturnom ili političkom sektoru društva. Za razliku od isključenja i diskriminacije, inkluzija je o vrednovanju svake osobe i davanje mjesta svakoj osobi u društvu, bez obzira na to o kakvoj se vrsti različitosti radi. To jamči poštivanje identiteta i različitosti osobe ili društvene grupe.

 

LGBTQ+

Akronim za lezbijke, gay, biseksualne, transrodne  Queer osobe i druge ne-binarne seksualne orijentacije i rodne identitete.

 

Odnos spolova

Odnosi između pojedinaca različitih rodnih identiteta. Društva često gledaju na spolove u hijerarhijskom odnosu: u stvari, muškarci su u moćnijem – dakle hegemonijalnom – položaju nad ženama, koje su u podređenom, diskriminiranom i manje moćnom položaju.

 

Različitost

Različitost se općenito odnosi na položaj i karakteristike pojedinca koje su uslovljene društvenim okruženjem u kojem se nalazi. Ljudi se mogu razlikovati prema spolu, rodu, rasi, nacionalnosti, kulturi i religiji. U posljednjim desetljećima postignut je veliki napredak u poštivanju različitosti glede seksualnih orijentacija. Seksualne orijentacije i rodni identiteti lezbijskih, homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih ljudi dugo su bili razlog kažnjavanja i socijalne isključenosti. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 1990. godine uklonila je homoseksualnost iz međunarodne klasifikacije bolesti i zdravstvenih problema. U mnogim zemljama homoseksualci su postigli ista prava kao i one osobe u heteroseksualnim odnosima, odnosno dva muškarca ili dvije žene se mogu udati i stvoriti obitelj. Ipak, još uvijek postoje mnoge zemlje koje i dalje kažnjavaju homoseksualnost. Čak i kada zemlja prizna prava LGBTQ+ ljudi, društvo kao cjelina nije uvijek spremno priznati ta prava, a homofobija ostaje stvarnost. Pravno i kulturno priznavanje transrodnih identiteta još je teže u većini zemalja zapadnih i istočnih društava, a kao rezultat transfobija je i dalje prisutna. Dječja književnost može pomoći u promociji poštovanja prema spolnoj raznolikosti i njezinom prihvaćanju, inkluziji i nediskriminaciji.

 

Rod

To je koncept koji se odnosi na istorijsku i društvenu konstrukciju muškaraca i žena, njihovih uloga i odnosa u društvu. On je asimiliran u društvene procese, a odnosi se na kulturne stavove koji oblikuju proizvode, tehnologije i ponašanje kao “muško” ili “žensko”. Termin pol nije feministički pronalazak. Zapravo, prvi put ga je 1968. koristio američki psihoanalitičar Robert J. Stoller, koji je u svojoj knjizi Pol I rod: O razvoju ženstvenosti I muževnosti. On je definisao rod kao složeni skup “ponašanja, osećanja, misli i fantazija koji su povezani sa polovima i još uvijek nemaju prvenstveno biološke konotacije”. Ovo je uvelo razliku između biologije (ili pola) i kulture (ili roda). Ova ideja je usvojena i prilagođena u kasnim šezdesetim godinama od strane nekoliko feminističkih teoretičara kao osnova za ženske studije, kroz koje su imali za cilj osloboditi žene od stanja inferiornosti, pokazujući da taj stav nije bio prirodan, već proizvod vijekovih patrijarhalnih kultura.

 

Rodna pravila

Društvena pravila koja utvrdjuju koja bi ponašanja, zanimanja itd. bila odgovarajuća za muškarce i za žene.

 

Rodna ravnopravnost

Izraz rodna ravnopravnost temelji se na načelu nediskriminacije na temelju spola i roda. To se odnosi na socijalno stanje u kojem se muškarcima i ženama garantuju iste mogućnosti, prava i poštovanje. Prema tom principu, prava žena moraju biti prepoznata na svim područjima, kao što su politička I ekonomska prava, pravo na zapošljavanje, obrazovanje i zdravlje. Diskriminacija žena još uvijek je prisutna u našim društvima, iako na različitim razinama i u više ili manje otvorenim oblicima. Primjeri takve diskriminacije su nejednakosti u pristupu osnovnom ili višem obrazovanju, profesionalnim prilikama ili stvarnoj mogućnosti obnašanja neke javne funkcije. Te nejednakosti povećavaju ekonomski jaz između muškaraca i žena. Rodna nejednakost je također prisutna u kućanstvu: kako bi je se riješili, nove generacije moraju dobiti obrazovanje inspirisano načelom ravnopravnosti spolova, tako da muškarci i žene imaju iste odgovornosti u raspodjeli kućnih poslova.

 

Rodne uloge

Zadaci i funkcije povezane sa ženama i sa muškarcima. Oni su određeni kulturnim normama koje prevladavaju u određenom društvenom kontekstu. Rodne uloge utječu na to kako se osoba u društvu percipira.

 

Rodni identitet

Rodni identitet se odnosi na rod s kojim se osoba identificira. To se odnosi na osjećaj pripadnosti rodu i nastaje tijekom razvoja pojedinca. Dok se spol temelji na biološkim obilježjima, rod se odnosi na društveni konstrukt. Prema svojim rodnim identitetima ljudi se mogu definirati kao cisrodni ili transrodni. Rodni identitet ne proizlazi iz biološkog spola i nije nužno povezan s seksualnom orijentacijom. Rodni identitet, rodna uloga kako drugi ljudi percipiraju osobu) i biološki spol utječu na to kako se ljudi percipiraju u društvu.

 

Rodni stereotipi

Jednostavne ideje koje su duboko ukorenjene u našoj kolektivnoj savesti i koje se ne mogu logično objasniti. Stereotipi nesvjesno predodređuju naše ponašanje, stavove itd. I prenose ih različiti oblici masovnih medija, kao što su marketing, televizija i društveni mediji. Na primjer, rodni stereotipi ženama dodeljuju brigu o porodici a muškarcima izdržavanje porodice. Ako osoba razbije ove uloge, on ili ona može biti diskriminisan od strane društva. Rodni stereotipi stvaraju ženske i muške identitete u hijerarhijskom i suprotnom odnosu: na primjer, za žene se smatra da imaju poteškoće ostvarivanju moći, a samim tim im nedostaje samopouzdanje, dok nema potrebe da muškarci pokazuju naklonost i budu asertivniji.

 

Seksizam

Predrasude ili diskriminacija, obično protiv žena, na temelju spola.

 

Seksualna orijentacija

Ona definiše spol koji privlači osobu. Heteroseksualne osobe privlače osobe suprotnog spola. Homoseksualne osobe privlače osobe istog spola. Biseksualne osobe privlače osobe oba spola.

 

Transfobija

Strah, mržnja i diskriminacija transrodnih i rodno neusaglašenih osoba.

 

Transrodnost

Osoba koja misli i osjeća da pripada rodu koji se razlikuje od spola koji je stekla pri rođenju i stoga ne ispunjava stereotipna društvena očekivanja. Na primjer, transrodna žena je žena koja je bila rođena kao muškarac. Obično transrodne žene koriste termin MtF, akronim za muško-žensko, što znači da su prešli s muškog na ženski identitet. Transrodni muškarci koriste pojam FtM, akronim za žensko muško, što znači da su se prešli iz ženskog u muški identitet. Neki transrodni ljudi odlučuju proći kroz medicinsku tranziciju uz pomoć medicinskih stručnjaka koji mogu propisati hormonsku terapiju i / ili operaciju, I uskladiti svoje tijelo s rodom kojem osjećaju da pripadaju.