G-BOOK

Проектът Полова идентичност: Деца читатели и библиотечни колекции (G-BOOK) има за цел да популяризира полово позитивната  литература  по отношение на ролите и моделите, литературата, която е без предрасъдъци, разнообразна, без стереотипи, която насърчава уважението и различията.

G-BOOK е един от 66-те печеливши проекта, избрани от 430 предложения, представени в програма  „Творческа Европа“ ( Creative Europe). В него участват 6 европейски партньори: ръководителят на проекта е Centro MeTRa (Интердисциплинарен изследователски център за медиация и превод от и за деца и юноши), катедра „Тълкуване и превод“ на университета в Болоня – Форли (Италия); Университетската библиотека „Livres au Trésor“ и Изследователския център „Pléiade“ на Парижкия университет  13 (Франция); изследователския център Anilij (Национална асоциация за изследвания в детско-юношеската литература) на Университета във  Виго (Испания); Център за изследване на детската литература и култура – Университет  Дъблин (Ирландия); Регионална  библиотека „Петко Рачев Славейков“ -Велико Търново (България); и Библиотека Сараево (Босна и Херцеговина).

Проектът възниква от осъзнаването на ключовата роля, която детската литература играе при придобиването и развитието на полова идентичност при децата. Изследванията показват, че младите поколения имат склонност да придобиват модели на пола и роли, представени в книгите, които четат. В много случаи обаче такива модели и роли имат тенденция да подсилват стереотипите, свързани с пола (например: момичетата са вежливи, покорни и пасивни, докато момчетата са смели и буйни, майките се грижат за семейството, бащите ходят на работа и т.н.). Въпреки че има нарастващо развитие на литературни произведения, които засягат  проблемите на пола и се стремят  да ги изтъкнат, това производство се разпределя неравномерно между европейските страни. Освен това е по-скоро  пазарна „ниша“ и не достига до по-голямата част от децата.

Някои G-книги

В този контекст проектът цели да постигне няколко цели:

  1. създаването на първата европейска библиография на книгите за деца на възраст между 3 и 10 години, която е положителна по отношение на ролите и моделите;
  2. създаване на две многоезични и пътуващи колекции от книги, които ще се разпространяват сред страните партньори и които ще се съсредоточат върху следните теми чрез подход, основан на пола: разнообразие и приобщаване, тяло и емоции.
  3. въвеждането на първия многоезичен уебсайт (на езиците на страните партньори), в който ще се помещава библиографията заедно с редица образователни и педагогически материали по въпросите на равенството между половете;
  4. създаване на конкретно пространство за книгите на тази библиография в 6 обществени библиотеки на страните партньори. Тези страни ще закупят книгите благодарение на средствата по проекта, като по този начин ще увеличат събирането на положителни положителни  по отношение на ролите и моделите книги;
  5. създаване на множество дейности за развитие на аудиторията, насочени към деца, учители и родители, свързани с библиографията, които ще се провеждат в гореспоменатите библиотеки;
  6. участието във всяка страна-партньор на издателства, които проявяват интерес по темата, и които ще получат набор от книги, взети от международната библиография, които заслужават