РЕЧНИК „G-BOOK“

(Биологичен) пол (biological sex)

Отнася се до обективно проверяемите органи, хромозомите и хормоните, които човек има. Женският биологичен пол предполага влагалище, яйчници, конфигурация на хромозомите в ХХ и преобладаващ естроген. Мъжкият биологичен пол предполага тестиси, пенис, XY хромозоми и преобладаващ тестостерон. Въпреки това, биологичният пол не винаги може да се интерпретира в двоични термини.В действителност, до 1,7% от световното население са интерсексуални, което означава, че са родени с физически полови характеристики, които смесват традиционно женските и мъжките. Например, човек може да има мъжки полови органи, но също и функционална женска репродуктивна система.

 

Включване (inclusion)

Включването е процес, който позволява на всички да участват пълноценно в обществото, независимо оттехния произход, сексуалн аидентичност или способности (в случая на хората с увреждания). Отнася се до икономическия, образователния, културния или политическия сектор на обществото.За разлика от изключването и дискриминацията, включването е за оценяване на всеки човек и за даване на всеки човек на място в обществото, независимо от различията му. То гарантира уважение към идентичността и разнообразието на човек или социална група.

 

ЛГБТ+

Акроним за лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални, обикновени хора и други не бинейни сексуални ориентации и полова идентичност.

 

Пол (gender)

Това е понятие, което се отнася до историческото и социалното изграждане на мъжете и жените, техните роли и връзки в обществото.  Асимилира се в процеса на социализация и се отнася до културните нагласи, които оформят продукти, технологии и поведение като „мъжки“ или „женски“.Понятието пол не е феминистко изобретение. Всъщност, е използвано за пръв път през 1968 г. от американския психоаналитик Робърт Дж. Столър, който в своята книга „Пол и полово равенство: за развитието на мъжествеността и женствеността“ определя пола като комплексен набор от „поведение, чувства, мисли и фантазии които са свързани с пола и все още нямат предимно биологични конотации“. Това въвежда разграничение между биологията (пола, определен при раждане) и културата (или половата принадлежност).Тази идея е приета и адаптирана от края на 60-те години от няколко феминистки теоретици като основа за изучаване на жените, чрез която те се стремят да освободят жените от състояние на малоценност, което показва, че тази позиция не е естествена, а е продукт на вековете патриархални култура.

 

Полова идентичност (gender identity)

Половата идентичност се отнася до пола, с който човек се идентифицира. Отнася се до чувството за принадлежност към пола и се формира по време на развитието на индивида. Докато половата принадлежност се основава на биологични характеристики, половото самоопределяне се отнася до социална конструкция.Съгласно идентичността на половете, хората могат да бъдат определени като цисджедъри или транссексуални. Половата идентичност не произтича от биологичния пол и не е непременно свързана със сексуалната ориентация. Половата идентичност, ролята на пола (как човек се възприема от другите) и биологичния пол влияят върху това как хората се възприемат в обществото.

 

Половиотношения (gender relations)

Отношения между индивиди с различна половаи дентичност. Обществата имат склонност да виждат полови различия в йерархичните отношения: всъщност мъжете са в по-силна – по този начин хегемоничнапозиция- по отношение на жените, които са в подчинена, дискриминирана и по-малко слаба позиция.

 

Полови стереотипи (gender stereotypes)

Опростени идеи, които са дълбоко вкоренени в нашето колективно съзнание и които не могат дабъдат обяснени с логическа мисъл. Стереотипите несъзнателно предопределят нашето поведение, нагласи и т.н. и се предават чрез различни форми на масмедиите, като например рекламата, телевизията и социалните медии.Например, половите стереотипи приписват семейна грижа на жените и препитание на мъжете. Ако човек прекъсне тези роли, той или тя може да бъде дискриминиран от обществото.Женските стереотипи създават женска и мъжка идентичност в йерархична и противоположна връзка: например смята се, че жените срещат трудности при упражняването на властта, поради което нямат самочувствие, докато мъжете се предполага да не показват обич и да бъдат по-уверени.

 

Полово огъване (gender bending)

Актът на замъгляване на очакванията на половете и противопоставяне на стереотипите.

 

Полови роли (gender roles)

Задачи и функции, свързани с жените и мъжете. Те се определят от културните норми, които преобладават в даден социален контекст. Половите роли влияят върху това как човек се възприема от другите в обществото.

 

Половоравенство (gender equality)

Изразът „равенство между половете“ се основава на принципа на недискриминация на основата на пол. Отнася се до социалното положение, прикоето мъжете и жените получават еднакви възможности, права и уважение. Съгласно този принцип правата на жените трябва да бъдат признати във всички области, като политически права, заетост, образование, здравеопазване и икономика. Дискриминацията срещу жените все още съществува в нашите общества, макар и на различни равнища и в повече или по-малко очевидни форми. Примери за такава дискриминация са неравенствата в достъпа до основно или висше образование, професионалните възможности или реалната възможност за заемане на публична длъжност. Тези неравенства увеличават икономическата разлика между мъжете и жените. В домакинството също присъства неравенството между половете: за да се справят с него, новите поколения трябва да получат образование, вдъхновено от принципа на равенство между половете, така че мъжете и жените да имат еднакви отговорности при разпределението на домашните задължения.

 

Правилазапола (gender rules)

Социалните правила, които установяват кои поведения, работни места и т.н. се считат за адекватни за мъжете и жените.

 

Разнообразие (diversity)

Разнообразието като цяло се отнася до положението и характеристиките на дадено лице, обусловени от социалните групи, в които той или тя е включен. Хората могат да бъдат разграничени по, пол, раса, нация, култура и религия. През последните десетилетия бе постигнат напредък в зачитането на разнообразието по отношение на сексуалната ориентация. Сексуалните ориентации и половата идентичност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните хора отдавна са причина за наказание и социално изключване. През 1990 г. Световната здравна организация (СЗО) премахна хомосексуалността от международната класификация на болестите и свързаните със здравето проблеми. В много страни хомосексуалните хора са постигнали същите права като тези в хетеросексуалните отношения, т.е. двама мъже или две жени могат да се оженят и да създадат семейство.Въпреки това все още има много страни, които продължават да наказват хомосексуалността. Дори когато една страна признава права на ЛГБТ+ хора, обществото като цяло не винаги е готово да признае тези права, а хомофобията остава реалност. Юридическото и културното признаване на транссексуални идентичности е още по-трудно в повечето страни от западните и източните общества и в резултат на това трансфобията все още е силна. Детската литература може да спомогне за насърчаване на зачитането на сексуалното разнообразие и неговото приемане, включване и недискриминация.

 

Сексизъм (sexism)

Предразсъдъци или дискриминация, обикновено срещу жени, въз основа на пола.

 

Сексуалнаориентация (sexual orientation)

Определя пола, към който човек е привлечен. Хетеросексуалните хора са привлечени от хора от противоположния пол. Хомосексуалните хора са привлечени от хора от същия пол. Бисексуалните хора са привлечени от хора от двата пола.

 

Транссексуален (transgender)

Човек, който мисли и чувства, че принадлежи към пол, различен от пола, определен при раждането, и следователно не отговаря на стереотипните социални очаквания.Например, транссексуална жена е жена, която е определена като мъж при раждането. Обикновено транссексуалните жени използват термина MtF, съкращение от Male to Female, което означава, че са преминали от мъжка към женска идентичност.Някои транссексуални хора решават да предприемат медицинска намеса и с помощта на медицински специалисти, които могат да предписват хормонална терапия и / или хирургия, за да приведат тялото си в съответствие с пола, към който смятат, че принадлежат.

 

Трансфобия (transphobia)

Това е страхът, омразата и дискриминацията към транссексуалните и несъответстващите на пола си хора.

 

Феминизъм/ зми (feminism/s)

Група движения, чиято обща цел е постигането на политическо, социално, икономическо, културно и правно равенство между жените и мъжете, премахване на неравенствата и насърчаване на правата на жените. Днес има голямо разнообразие от подходи, анализи, форми на действие и практики (по тази причина понякога се предпочитат феминизмите с множествено число).В различните си форми феминизмът се състои в постоянна борба за изграждане на общество, в което транссексуалните и цисджендърните жени и мъже, които могат да развиват своите качества и умения еднакво, независимо от своята възраст, сексуална ориентация, произход, културен и социален произход.

 

Хомофобия (homophobia)

Това е страхът, омразата и дискриминацията към хомосексуалните хора.

 

Цисджендър (cisgender)

Лице, чиито физически характеристики отговарят на стереотипните социални очаквания. Например цисджендърен мъж е човек с мъжки полови белези, който мисли и чувства, че принадлежи към мъжкия пол, а цисджендърната жена човек с женски полови качества, който мисли и чувства, че принадлежи към женския пол.Хората, които се чувстват различни от биологичния си пол, се идентифицират като транссексуални.