Различие и равенство

Thematic route edited by Anilij Research Centre – University of Vigo (Spain) and MeTRa Centre, University of Bologna (Italy)

Тематичен курс, редактиран от Изследователски Център Анилий – Университет във Виго (Испания) и Метра Център, Университет в Болоня (Италия)

 

Всички сме различни, но все пак всички сме равни. Можем да бъдем различни по отношение на пола, сексуалната ориентация, класата, етническата принадлежност, религията, културата, образованието, езика и т.н. но ние всички сме човешки същества и макар че всички трябва да имаме едни и същи права, за съжаление не всеки може да ги ползва. В много региони на света хората са с нарушени или отхвърлени права. В последно време обаче е постигнат известен  напредък по отношение на уважението към разнообразието и насърчаването на равенството. Равенството – осигурява не на недискриминация в третирането, статута, правата и възможностите – също така означава да подкрепяме хората и да ги третираме по такъв начин, че да имат едни и същи шансове в живота и достъп до ресурси. Затова всеки трябва да бъде признат, оценен и уважаван. Въпреки че са били приети закони за предоставяне на равенство между хората, това официално признаване невинаги гарантира съществено зачитане на правата на хората.

Социалните, религиозните и половите неравенства са дълбоко вкоренени в повечето култури и общества и по този начин трудно могат да бъдат преодолени. В този контекст, в опит да се посрещнат текущите социални и културни промени, детските книги на скоро се опитаха да предложат на младите  читатели истории, които се съсредоточават върху равенството и уважението, и борбата срещу няколко форми на дискриминация, като хомофобията (Mi papá es un payaso), трансфобията (George; Mon frère, ma princesse), и половите стереотипи (Mademoiselle Zazie; La déclaration des droits des filles; La déclaration des droits des garçons; Quante tante donne). Подобна тенденция в детската литература често е срещнала силна обществена опозиция, като по този начин показва още повече до каква степен тези социално ангажирани книги са необходими. Всъщнос тдетската литература може да бъде много важна за противодействие на стереотипите по отношение на пола и дискриминацията, насилието и други форми на предразсъдъци (сексуални, културни, религиозни, етнически и др.), които имат сериозни последици в нашето общество, дори и в икономическо отношение.

Ето защо детската литература може да спомогне за насърчаване на уважението към разнообразието и неговото приемане, приобщаване и недискриминация.С помощта на прост, ясен и директен език книгите, включени в тази библиография, могат да покажат на децата сложната и многостранна концепция за разнообразието, като същевременно подчертават, че различията могат да обогатят обществото и са ресурс, а не ограничение. Например, в случай на проблеми, свързани с равенството между половете, книгите могат да помогнат да се утвърди опитът на децата, които имат несъответстваща половаи дентичност, показваща значението на приемането и зачитането на различията (Nei panni di Zaff; Buffalo Belle; Jacob’s new dress; Mehdi met du rouge à lèvres; ¿Qué es lo que quieren las mujeres?; Vrline mane). Освен това тези истории могат да научат всички, че трябва да сме свободни да изразяваме и да утвърждаваме своята идентичност, като по този начин изпращаме и послание срещу тормоза – било то базиран на пол или не (My princess boy; Felix’s new skirt; The sissy duckling; A boy named Queen; Federico il pazzo; Adesso scappa; Jane, le renard & moi; Max embête les filles; Oliver Button is a sissy; Cloud busting).

Книгите, които имат между секторен подход (съсредоточават се върху пола и етническата принадлежност, класата, сексуалната ориентация и т.н.), могат да покажат значението на насърчаването на взаимодействието и сътрудничеството между хората с различен произход и идентичност. Това може да помогне за повишаване на осведомеността на децата относно различията и неравенствата, които все още съществуват в различните култури и общества. Например, някои книги показват тежките условия на живот на момичета и момчета в необлагодетелствани части на света (Malala/Iqbal; La fille du pays des neiges; Io sono Adila), както и дискриминацията, която продължава да съществува в западните култури и общества (Questa non è una baby-sitter; Prestami le ali; Ruby tête haute). Някои текстове обясняват и как жените са придобили права, които в миналото са им били отказани (Nina e i diritti delle donne), и как вече работят в сфери, които преди са били считани за приемливи само за мъже (Mercedes quiere ser bombera; Marie Curie).Този вид текстове също вдъхновяват децата да развият разбирането за равенство, като същевременно оценяват много аспекти на разнообразието, като това да си трансджендър (Trans bird; Yo soy Mia; 10,000 dresses; I am Jazz; Introducing Teddy), хомосексуалността (Simón el topo; Cola de sirena), увреждания (Il mondo è anche di Tobias; Mia sorella è un quadrifoglio), и междукултурния диалог (Писма от Феликс за пътуването с цирка / Letters from Felix; The colors of the rainbow). Една добра книга за деца може да представлява голяма помощ за справяне с темите за равенство и разнообразие, показвайки на младите читатели, че всички сме равни и имаме едни и същи права.

 

Някоизабележителникниги за различие и равенство:

ÁlvarezGarcía, Luz, Pero, ¿quées lo que quieren las mujeres? Everest, León, 2007.

Andrés, José Carlos, Mi papá es un payaso. NubeOcho, Madrid, 2015.

Bachelet, Gilles, Madame le Lapin blanc. Seuiljeunesse, Paris, 2012.

Barbéi Serra, Alba, Cola de sirena. Bellaterra, Barcelona, 2016.

Blackman, Malorie, Cloud busting. Corgi Yearling Books, London, 2005.

Brami, Élisabeth, La déclaration des droits des filles. Talents Hauts, Paris, 2014.

Brami, Élisabeth, La déclaration des droits des garçons. Talents Hauts, Paris, 2014.

Brami, Elisabeth, Le zizi des mots. Talents Hauts, Vincennes, 2015.

Brichzin, Kerstin, Felix’s new skirt. Minedition, Hong Kong, 2018.

Britt, Fanny, Jane, le renard & moi. Editions de la Pastèques, Montréal, 2013.

Capdevila, Paco, Azul y rosa.Gaviota, Madrid, 2000.

Casalderrey, Fina, ¡Hola, estúpidomonstruopeludo! Algarlibros, Alzira, 2009.

Cassidy, Sara, A boy named Queen. Groundwood Books, Toronto, 2016.

Cohen-Janca, Irène. Ruby tête haute. Les éditions des éléphants, Paris, 2017.

Crowther, Kitty, Poka et Mine: le football. L’école des loisirs, Paris, 2010.

Čulina, Arijana, Vrline mane Mare bubamare. V.B.Z, Zagreb, 2013.

D’Elia, Cecilia, Nina e idirittidelledonne. Sinnos, Roma, 2011.

De Manuel Vicente, Carmen, Simón el topo. Bellaterra, Barcelona, 2011.

De Paola, Tomie, Oliver Button is a sissy. Simon & Schuster, New York, 2017.

Degl’Innocenti, Fulvia, Io sono Adila. Storia illustrata di Malala Yousafzai. Settenove, Cagi, 2015.

DonosoBailón, José Ignacio, Transbird. Ópera Prima, Madrid, 2015.

Douzou, Olivier, Buffalo Belle. Rouergue, Rodez, 2016.

Dumortier, David, Mehdi met du rouge à lèvres. Cheyne, Devesset, 2006.

Ewert, Marcus, 10,000 dresses. Triangle Square, New York, 2008.

Fierstein, Harvey, The sissy duckling. Simon & Schuster Books for Young Readers, New York, 2002.

Fine, Anne, Bill’s new frock. Egmont UK, London, 2017.

Fritze Spagnoli, Elena, Il mondo è anche di Tobias. Lapis, Roma, 2009.

Gallego, Laura, Las chicassomosguerreras. Planeta, Barcelona, 2010.

García, Nerea, Yo soy Mia. Bellaterra, Barcelona, 2016.

Gino, Álex, George. Scholastic, New York, 2017.

Herthel, Jessica, I am Jazz. Dial Books, New York, 2014.

Hoffman, Sarah, Jacob’s new dress. Albert Whitman & Co., Park Ridge, 2014.

Juanolo, ¡Nos gustamos! ScenaEdicions, Barcelona, 2004.

Kilodavis, Cheryl, My princess boy; a mom’s story about a young boy who loves to dress up. KD Talent LLC, Seattle, 2009.

Kuruvilla, Gabriella, Questa non è una baby-sitter. Terre di Milano, Milano, 2010.

Lenain, Thierry, Mademoiselle Zazie et la robe de Max. Nathan, Paris, 2011.

LópezSalamero, Lunila, La cenicienta que no quería comer perdices. Planeta, Barcelona, 2009.

Maar, Paul, Los viajes de Paula. Takatuka, Barcelona, 2009.

Masini, Beatrice, Mia sorella è un quadrifoglio. Carthusia, Milano, 2012.

MoncóRebollo, Beatriz, Mercedes quiereserbombera. Bellaterra, Barcelona, 2004.

Pennart, Geoffroy de, La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. L’école des loisirs, Paris, 2013.

Ramadier, Cédric, Attention aux princesses ! Albin Michel jeunesse, Paris, 2013.

Rinaldi, Patrizia, Adesso scappa. Sinnos, Roma, 2014.

Rinaldi, Patrizia, Federico il pazzo. Sinnos, Roma, 2014.

Saint-Mars, Dominique (de), Max embête les filles. Calligram, Coppet, 2000.

Salvi, Manuela, Nei panni di Zaff. Fatatrac, Firenze, 2015.

Sánchez Vergara, María Isabel, Marie Curie. Alba, Barcelona, 2016.

Sarfatti, Anna, Quante tante donne: le pari opportunità spiegate ai bambini. Mondadori, Milano, 2008.

Scego, Igiaba, Prestami le ali. Storia di Clara la rinoceronte. Rrose Sélavy, Tolentino, 2017.

Walton, Jessica, Introducing Teddy: a gentle story about gender and friendship. Bloomsbury U.S.A. Childrens, New York, 2016.

Winter, Jeanette, Malala, a brave girl from Pakistan / Iqbal, a brave boy from Pakistan. Beach Lane Books, San Diego, 2014.

Zambon, Catherine,Mon frère, ma princesse. L’école des loisirs, Paris, 2012.

Zhihong, He, La fille du pays des neiges. Seuil jeunesse, Paris, 2013.

Ланген, Анете (Langen, Annette) Писма от Феликс за пътуването с цирка (Letters from Felix about circus travel). Фют, София, 2015.